Školka na Staré Osadě

ZÁPIS DO MŠ NA OSADĚ
BRNO, KOPERNÍKOVA 6

Veškeré informace najdete na: zapisdoms.brno.cz.

Den otevřených dveří v naší mateřské škole bude probíhat dne 19. 4. 2023:
- dopoledne: 9.00 - 11.00 hod.
- odpoledne: 15.00 - 16.00 hod.

Termín odevzdání přihlášky:
– středa 3. 5. od 8.00 – 13.00 hod.
– čtvrtek 4. 5. od 10.00 – 15.30 hod

Podrobné informace k zápisu najdete ZDE.

Přijímání dětí do logopedické třídy bude probíhat zvlášť, a to v souladu s platnou legislativou.

Jsme  6-ti třídní MŠ. V pěti běžných třídách jsou děti věkově smíšené. Máme jednu třídu speciální - logopedickou, kde je 14 dětí, kterým je poskytována denní speciální logopedická péče. Zabýváme se jak integrací skupinovou, tak integrací individuální za podpory asistenta pedagoga v běžné třídě. S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu : NÁŠ KAMARÁD OSADNÍČEK. Cílem ŠVP je vytvořit přirozené prostředí tak, aby se dítě mohlo rozvíjet k vlastní spokojenosti s důrazem na logopedickou péči a pohybový rozvoj dítěte. Součástí ŠVP jsou i dílčí projekty a programy, které jsou zaměřeny na  uskutečňování prvků environmentální a dopravní  výchovy prostřednictvím samostatných projektů v jednotlivých třídách. Praktické naplňování zkušeností dětí v oblasti dopravní výchovy realizujeme především na dopravním hřišti v MŠ. Jsme zapojeni do projektu "Výuka angličtiny na vybraných školách v městě Brně". Rodičům nabízíme možnost využít logopedickou poradnu v mateřské škole.

Dále nabízíme:

- logopedickou péči
- integraci dětí
- seznamování s angličtinou
- plavecký výcvik
- školu v přírodě
- zájmové kroužky
edukativně stimulační skupiny

Spádové ulice pro Mateřskou školu NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6
Bubeníčkova, Čejkova, Filipínského (po ul. Václavkova), Gebauerova, Hradilova, Koperníkova, Kosmákova, Krokova, Kuldova, Lazaretní, Markéty Kuncové (po hranici MČ), Myslbekova, Pastrnkova, Rokycanova (po ul. Vymazalova), Skopalíkova, Slívova, Stará osada, Svatoplukova, Šámalova (po ul. Filipínského), Taussigova, Tomáškova, Touškova, Uzavřená, Václavkova, Vaníčkova, Vaškova, Vojanova, Zábrdovická.

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší pěti let do 31. 8. 2023.

§ 34 zákona 561/2014 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

S účinností od 1. 9. 2017, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34, odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové  mateřské škole (viz. seznam spádových ulic). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové školy.


Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě již navštěvuje naši mateřskou školu, i když spádově patří do jiné mateřské školy, může nadále pokračovat v povinné docházce do MŠ NA OSADĚ. Ředitelka MŠ NA OSADĚ tuto skutečnost pouze oznámí na příslušnou mateřskou školu, kam dítě spádově patří.
 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта).

Zpět na úvod stránky