Školka na Staré Osadě

Logopedická péče v MŠ

Spolupráce se SPC, depistáž:
- vyhledávání vhodných dětí pro zařazení probíhá po celý školní rok, popř. podle konkrétního zájmu rodičů;
- speciální pedagog v MŠ vytipuje děti vhodné ke speciálnímu vyšetření odborníky ze SPC Veslařská;
- 2x ročně navštíví MŠ logoped SPC a provede základní vyšetření pro zařazení dětí k integraci;
- podle potřeby vyšetří integrované děti psycholog SPC;
- logopedické vyšetření probíhá v MŠ za přítomnosti rodičů dítěte;
- v průběhu školního roku je možné konzultovat postupy reedukace s logopedem i psychologem SPC.

Individuální logopedická péče v MŠ nabízí:
- včasné podchycení řečových poruch a jejich reedukaci v přirozeném prostředí;
- případné odhalení dalších nedostatků rozhodujících pro vstup do ZŠ;
- odbourání adaptačních potíží souvisejících s cizím prostředím a cizími lidmi;
- spolupráce s odborníky (SPC, PPP, ZŠ);
- vytvoření podmínek pro rozvoj verbální komunikace;
- možnost konzultace v MŠ pro rodiče, jejichž děti mají méně vážné nedostatky ve výslovnosti;
- denní intenzivní logopedickou péči podle individuálního vzdělávacího plánu;
- nízký počet dětí ve třídě (14).

Zpět na úvod stránky