Školka na Staré Osadě

Ochrana oznamovatelů

Příslušná osoba

Mgr. Pavel Šlesinger
+420 548 426 186
gdpr@zidenice.eu

Účel směrnice

Smyslem této Směrnice je sjednotit pravidla ochrany osob oznamující porušení právních předpisů napříč EU. Směrnice se vztahuje na oznamující osoby pracující v soukromém nebo veřejném sektoru (čl. 4 Směrnice), které získaly informace o porušení v pracovním kontextu.

Ochrana oznamovatelů v rámci ÚMČ Brno-Židenice

Tento institut zajišťuje ochranu osob, které upozorňují na porušení práv Unie. ÚMČ Brno-Židenice zřídil pro sebe i jím zřízené příspěvkové organizace interní oznamovací systém (viz níže) a pověřil tzv. příslušnou osobu. Tato osoba je odpovědná za ochranu identity oznamovatele, dotčených osob, příjímání oznámení, komunikaci s oznamovateli, vyhodnocení důvodnosti, šetření oznámené události a návrhu opatření či řešení a zpětnou vazbu.

Právní rámec

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Nejdůležitější pojmy

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Směrnice.

Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu.

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.

Interní oznamovací systém – Soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany Oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení. Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů.

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného.

Kanály pro oznámení

Oznámení je možné podat:
Elektronicky prostřednictvím webové aplikace na adrese https://www.nntb.cz/c/aaaa000a
Písemně poštou na adresu příslušné osoby - Mgr. Pavel Šlesinger, Gajdošova 7, 615 00 Brno. Obálku označit „Neotvírat!“.
Ústně prostřednictvím příslušné osoby na tel. čísle 548 426 186 nebo osobně na adrese Gajdošova 7, 615 00 Brno, po předchozí domluvě.

Zpět na úvod stránky