Školka na Staré Osadě

Platba školného

1) převodem na účet MŠ

Č. účtu – 117036621/0100

2) hotově na pokladně MŠ 

vždy 15. den v měsíci - VÝJIMEČNĚ

Pokladní hodiny:
Středa 8.30 - 12.00 hod.  12.30 - 16.30 hod.

3) poštovní poukázkou  typu „ A „ na účet MŠ

Účel platby :             školné
Částka ( záloha ) :    550,- Kč
Číslo účtu :               117036621/0100
Variabilní symbol :    číslo dítěte
Konstantní symbol :  -
Odesílatel :              jméno dítěte, bydliště

RODIČE UHRADÍ ŠKOLNÉ DO 15. DNE V MĚSÍCI.
NEUHRAZENÉ ( NEBO POZDNÍ ) PLATBY MOHOU BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z MŠ!

Výpočet úplaty předškolního vzdělávání pro šk. rok 2019/2020 ZDE

PLATNOST OD 1. 4. 2019

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

§ 123 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. – školský zákon, který nabývá účinnost od 1. 9. 2017 - vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

top