Kroužky - školní rok 2017/18

 

Děti mají možnost za úplatu navštěvovat tyto zájmové činnosti:

 

Keramika

1x týdně ve výtvarné dílně. Vedou p. uč. Zuzana Kousalová (1. skupina PONDĚLÍ 15.00 - 16.00) a Bc. Jarmila Dvořáková (2. skupina STŘEDA 15.00 - 16.00 hod.). Děti pracují zejména s keramickou hlínou, ale seznamují se i s jinými výtvarnými technikami – kresba na látku, batikování, kašírování, frotáž, tisk. Cílem je tvořivé myšlení dětí, kreativita, rozvoj jemné motoriky, koncentrace na danou činnost. Děti se učí umění nejen vytvářet, ale zároveň ho i vnímat a cenit si ho. MŠ má vlastí keramickou pec.

 

Hudebně pohybový kroužek

1x týdně, ČTVRTEK 15.00 - 16.00 hod., kroužek vede Petra Vlčková

Kroužek je zaměřen na taneční a pohybovou průpravu dětí. Děti se naučí nejen jednoduché taneční sestavy na moderní písně, ale zároveň se seznámí s lidovými tanci, tradicemi a písněmi. Formou tanečních her se budou učit vnímat hudbu, smysl pro rytmus a naučí se zde správnému a zdravému tanečnímu pohybu. Děti si nacvičí taneční a hudebně pohybové variace v různých útvarech - samostatně, ve dvojicích, ve skupinách, v kroužku, za sebou. Nacvičí si základní taneční kroky, naučí se rozlišovat krok přísunný a poskočný.

Vedoucí kroužku se bude snažit motivovat děti tak, aby jejich taneční vyjádření vycházelo z radosti a nadšení z pohybu.

 

Sportík

1x týdně, ÚTERÝ 15.00 - 16.00 hod., kroužek vede Mgr. Leona Gromzská

Kroužek je zaměřen na pohybovou průpravu dětí. Kroužek bude probíhat formou pohybových her, aktivit s využitím různorodého sportovního náčiní. U dětí budou rozvíjeny nejen pohybové dovednosti, ale rovněž vzájemná spolupráce a pomoc, a to za pomoci pozitivního přístupu k dětem. Vedoucí kroužku se bude snažit motivovat děti tak, aby jejich pohybové vyjádření vycházelo z radosti a nadšení z pohybu.

 

Jednotlivé kroužky jsou uskutečňovány dle aktuálního zájmu. Kroužky probíhají vždy od října do května (včetně). Platí se pololetně (říjen - prosinec, leden - květen) u paní Sobotíkové (vedoucí stravování) v době pokladních hodin.