Seznamování s angličtinou


Obsahová náplň: cílem je přiblížit dětem prostředí mluvené angličtiny. V průběhu výuky využíváme vrozené schopnosti dětí napodobit mluvený jazyk a rozvíjet jejich komunikační kompetence v cizím jazyce (výslovnost, intonaci, porozumění jednoduchým větám, vštípení jednotlivých termínů). Pro usnadnění osvojování si anglických výrazů využíváme rytmizaci prostřednictvím písní, říkadel, příběhů. Mezi další využívané podpůrné prostředky dále řadíme názorné pomůcky - plakáty, karty s obrázky, či formy různorodých her, dramatizace. V průběhu výuky se rovněž snažíme o podněcování a rozvoj motorických schopností, zejména oblast jemné motoriky a grafomotoriky (kreslení, stříhání a vybarvování). Ve výuce pravidelně využíváme metodickou příručku – Cookie and friends.

 

1x týdně v učebně angličtiny. Angličtina začíná již od září, končí až v červnu. Vedou Bc. Sabina Bedanová 
(1. skupina - ÚTERÝ 15:00 - 15:30 hod.) a Mgr. Dana Vičarová, DiS. (2. skupina - STŘEDA 15:00 - 15:30 hod.).

Vzhledem k tomu, že MŠ je zařazena do projektu „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“, je tato aktivita poskytována zdarma.